Studio Spinazie
Studio Spinazie
Instagram
LinkedIn
Facebook
Contact

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle offertes en aanbiedingen door Studio Spinazie gedaan zijn vrijblijvend. Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van dertig dagen.

2.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3 Indien een opdrachtgever een proefopdracht verleent, dan is de opdrachtgever de kosten van de uitvoering hiervan (uren en materialen) te allen tijde schuldig aan Studio Spinazie, tenzij er aantoonbaar en schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

3. Prijs

3.1 Alle in deze voorwaarden en aanbieding of offerte genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

3.2 Bij samengestelde offertes is Studio Spinazie niet verplicht tot het leveren van een gedeelte van de totale prestatie tegen een evenredig gedeelte van de opgegeven prijs.

3.3 Studio Spinazie heeft het recht de opgegeven prijs te verhogen indien:

a.  De opdrachtgever de door hem aan te leveren materialen, die benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (informatiedragers hieronder medebegrepen) ondeugdelijk, incompleet of vertraagd aflevert.

b. De opdrachtgever -eerder door hemzelf aangeleverde of goedgekeurde- teksten of ontwerponderdelen corrigeert.

c. De opzet of de omvang van de opdracht afwijkt van de omschrijving in de aanbieding of offerte.

3.4 In alle onder 3.3 genoemde gevallen verklaart opdrachtgever zich tevoren akkoord met het ontstaan van een hogere prijs. Studio Spinazie zal op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever een nieuwe actuele schriftelijke aanbieding maken van een lopend project, wanneer er sprake is van redenen als genoemd onder 3c.

3.5 Studio Spinazie is gerechtigd om prijsverhogingen, welke optreden na het sluiten van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.6 Opdrachtgever zal offertes vertrouwelijk behandelen en zal ervoor waken dat de informatie uitsluitend kan worden ingezien door direct betrokkenen uit het bedrijf zelf.

4. Uitvoering opdracht

4.1 Studio Spinazie zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Studio Spinazie streeft naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

4.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio Spinazie mogelijk te maken. In het bijzonder zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat de benodigde gegevens tijdig worden aangeleverd en dat deze gegevens volledig, deugdelijk en duidelijk zijn. Indien een opdrachtgever langer dan 15 dagen niet reageert op een gemailde, verzonden of overhandigde proef of correspondentie inzake de opdracht is Studio Spinazie gerechtigd een bijdrage inzake de extra orderkosten in rekening brengen van € 360,00.

4.3 Een eventueel door Studio Spinazie op verzoek van de opdrachtgever opgestelde begroting voor kosten van derden heeft slechts een indicatieve strekking. Desgewenst kan Studio Spinazie namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

4.4 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, worden, tenzij anders is overeengekomen, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Studio Spinazie kan op verzoek van de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien Studio Spinazie bij de uitvoering van de opdracht volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier ook jegens de opdrachtgever. 

4.5 Indien een levertijd is overeengekomen, betreft het geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen. Bij het uitblijven van een tijdige levering is Studio Spinazie eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

5. Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen van Studio Spinazie plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn en is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte van de maand, van betalingsoverschrijding.

5.2 Studio Spinazie is gerechtigd bij projecten die langer dan 10 werkdagen duren deelfacturen aan opdrachtgever te sturen voor reeds verrichte arbeid en reeds gemaakte kosten. Bovendien kan Studio Spinazie een voorschot verlangen op te maken productiekosten. Voor deze deelfacturen gelden de voorwaarden als omschreven in lid 1.

5.3 Al hetgeen door de opdrachtgever wordt voldaan, strekt ter betaling van alle verschuldigde rente, kosten en opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs wanneer de opdrachtgever meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een meer recente factuur.

5.4 Indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de opdrachtgever, zal elke vordering van Studio Spinazie op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

5.5 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij het nakomen van een of meer van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan komen alle door Studio Spinazie te maken buitengerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen bedrag of gedeelte daarvan, met een minimum van € 100,00 (excl. BTW), voor rekening van de opdrachtgever.

5.6 Indien Studio Spinazie genoodzaakt is een gerechtelijke procedure te voeren, is zij gerechtigd om de hieraan verbonden kosten, alsmede de redelijke kosten voor rechtsbijstand op de opdrachtgever te verhalen.

6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het auteursrecht -komen toe aan Studio Spinazie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een recht van intellectuele eigendom slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Studio Spinazie daartoe bevoegd.

6.2 Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom (waaronder merkrechten, tekening-of modelrechten en auteursrechten) behoort niet tot de opdracht. Een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever behoort evenmin tot de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Studio Spinazie is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Studio Spinazie openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 De in het kader van de opdracht door Studio Spinazie tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven exclusief eigendom van Studio Spinazie, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

7. Opzegging en/of ontbinding van de overeenkomst

7.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7 .2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Een voorbeeld hiervan is het langer dan 20 dagen niet inhoudelijk reageren op alle vragen of voorstellen inzake een lopend project die aantoonbaar door opdrachtnemer bij opdrachtgever zijn neergelegd of aan hem zijn verzonden.

7 .3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 50% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

7.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8. Gebruik en licentie

8.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Studio Spinazie, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging conform de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Wanneer er over de bestemming geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor vaststaande voornemens bestonden op het moment van het verstrekken van de opdracht. Deze voornemens dienen schriftelijk en aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Studio Spinazie bekend te zijn gemaakt.

8.2 Tenzij Studio Spinazie schriftelijk toestemming heeft verleend is de opdrachtgever niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

8.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van Studio Spinazie veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

8.4 Studio Spinazie heeft te allen tijde de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

8.5 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ingevolge de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is. 

8.6 Bij overtreding van een van de in artikel 8.1 t/m 8.3 genoemde voorwaarden is opdrachtgever Studio Spinazie een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,00 per overtreding.

9. Ontwerp-, druk, of andere proeven

9.1 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek ontvangen ontwerp-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed en, indien van toepassing, binnen de door Studio Spinazie gestelde termijn gecorrigeerd of goedgekeurd aan Studio Spinazie te retourneren.

9.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Studio Spinazie alle aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Het niet met bekwame spoed of binnen gestelde termijn reageren als omschreven in sub 1 of het geven van een mondelinge of telefonische toelichting of akkoord zal door Studio Spinazie worden opgevat als een rechtsgeldige goedkeuring.

9.3 Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn opgenomen.

10. Afwijkingen

10.1 Afwijkingen tussen de geleverde zaak en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model resp. de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

10.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen.

10.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

10.4 Meer- of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%.

11. Reclames

11.1 De opdrachtgever dient bij aflevering van de zaak, dan wel kort daarna, te controleren of de geleverde zaak overeenkomt met de afgesproken kwaliteit en kwantiteit.

11.2 Zichtbare gebreken dienen schriftelijk binnen drie werkdagen na aflevering te worden gereclameerd bij Studio Spinazie.

12. Periodieke publicaties

12.1 Een overeenkomst tot periodieke vervaardiging van een publicatie wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd.

12.2 Onder een periodieke publicatie wordt verstaan een publicatie die regelmatig verschijnt of wordt aangepast (bijv. website).

12.3 Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

13. Garanties

13.1 De opdrachtgever garandeert Studio Spinazie dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van ten behoeve van de opdrachtgever gebruikt materiaal, benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de wet en vrijwaart Studio Spinazie van alle aanspraken die derden op grond van het auteursrecht dan wel enig ander eigendomsrecht kunnen doen gelden in geval van onrechtmatige daad. 

13.2 De opdrachtgever vrijwaart Studio Spinazie of door Studio Spinazie bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 

14. Aansprakelijkheid

14.1 Studio Spinazie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in door de opdrachtgever verstrekt materiaal.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst die hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever.

c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes of leveringstermijnen van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.

e. afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

14.2 De aansprakelijkheid van Studio Spinazie uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, met dien verstande dat het bedrag niet hoger zal zijn dan € 20.000,00 of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van het honorarium, een en ander behoudens in geval van opzet of grove schuld van Studio Spinazie.

14.3 Studio Spinazie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen of heeft doen nemen.

14.4 Studio Spinazie is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, Schadeclaims of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

14.5 Indien Studio Spinazie terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Studio Spinazie alles vergoeden wat zij aan een derde dient te voldoen.

15. Overige bepalingen

15.1 Studio Spinazie is nooit, in welke vorm dan ook, na de afronding of de facturering van een project, gehouden aangemaakte elektronische bestanden, films of welke andere media dan ook, te bewaren of te archiveren. Ook is Studio Spinazie nooit gehouden media, die ten behoeve van een project door de opdrachtgever aan Studio Spinazie zijn verstrekt en waarvan binnen vijf werkdagen na de afronding of de facturering van een project, door opdrachtgever niet schriftelijk is verzocht om retournering, te bewaren of te archiveren.

15.2 Partijen zijn gehouden vertrouwelijk om te gaan met alle feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen.

15.3 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

15.4 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Studio Spinazie.

Benieuwd wat Studio Spinazie voor jou verzint?

Neem contact op