Studio Spinazie
Studio Spinazie
Instagram
LinkedIn
Facebook
Contact

Privacyverklaring

Studio Spinazie behandelt en bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig en we zorgen ervoor dat jouw privacy gewaarborgd blijft. We gaan dan ook vertrouwelijk om met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Contactgegevens
Studio Spinazie
Eindstraat 8
5801 CR Venray

0478-513696
info@studiospinazie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Spinazie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiospinazie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Studio Spinazie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Voor het afhandelen van een betaling
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Spinazie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Spinazie) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Studio Spinazie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. In het kader van de Wet Rijksbelastingen bewaren wij onze administratie 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Spinazie verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Spinazie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Spinazie. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waar wij de beschikking over hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jouw genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiospinazie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Studio Spinazie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Studio Spinazie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Spinazie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiospinazie.nl.

Benieuwd wat Studio Spinazie voor jou verzint?

Neem contact op